h1Slide thumbnail

تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-62

دامنه عملکرد :

تله بخار ترمودینامیکی تیپ جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده TD-62 قرار می گیرد. تله بخار ترمودینامیکی تیپ از سایزTD-62 تاDN15 1/2″و یاDN25 1 تا ” به صورت دنده C° و نهایت دمای کاری 65 bar ای ، سوکتی و فلنجی و با فشار کاری بر اساس استانداردهای 425 DIN یا . تولید میشود ANSI

Comments are closed.