h1

I-P تثبیت کننده Type 3730-1-Samson

کاربرد محصول :

این دفترچه فقط برای نصب و راه اندازی I-P تثبیت کننده Type 3730-1-Samson می باشد. بعد از مونتاژ صحیح – بر روی کنترل  ولو P به نکات ذیل قبل از راه اندازی توجه فرمایید. 

Comments are closed.