h1

Author Description

admin

Author Posts

لول گیج مغناطیسی تیپ MLG 33

دامنه عملکرد : لول گیج مغناطیسی تیپ MLG 33 براساس قوانین فیزیکی نیروی فشـار مایعــات،  خاصیت الکترومغناطیسی و...

خلاء شکن VB Type 15-02

دامنه عملکرد : خلاء شکن VB Type 15-02 جهت از بین بردن خلاء به وجود آمده در...

خلاء شکن VB Type 15-01

دامنه عملکرد : خلاء شکن VB Type 15-01 جهت از بین بردن خلاء به وجود آمده در سیستم...

هواگیر فلوتری تیپ AV 13-01

دامنه عملکرد : هواگیر فلوتری تیپ AV 13-01 جهت خارج کردن هوا و یا گازهای موجود در...

تله هوای فلوتری تیپ AT 12-01

دامنه عملکرد : تله هوای فلوتری تیپ AT 12-01 جهت خارج کردن کندانس از خطوطی که در...

تله بخار ترموستاتیکی خطی تیپ TS-21

دامنه عملکرد : تله بخار ترموستاتیکی خطی تیپ TS-21 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد...

تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-52

دامنه عملکرد: تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-52 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار...

تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-42

دامنه عملکرد: تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-42 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار...

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی تیپ FT-10

دامنه عملکرد : تله بخار فلوتر ترموستاتیکی تیپ FT-10 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد...

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی تیپ FT-14

دامنه عملکرد : تله بخار فلوتر ترموستاتیکی تیپ FT-14 با عملکرد بال، کندانس ایجادشده در سیستم را بطور...