h1

شیر کنترل کننده خودکار فشار ورودی PRV Type 40

دامنه عملکرد :

شیر کنترل کننده خودکار فشار ورودی PRV Type 40 جهت استفاده در خطوط بخار، مایعات و گازهای غیر قابل اشتعال مناسب می باشد.

Comments are closed.