h1

موفقیت در کسب گواهینامه CE اروپا

این شرکت با تلاش مدیریت و مهندسین کاردان ، موفق به کسب گواهینامه CE اروپا برای محصول LS-12 گردیده است که این محصول بر روی دیگ های بخار و آب گرم نصب می گردد.

Comments are closed.